INFORMACJA O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH SIBERIAN HEALTH S.A. r. o.

dla Konsultantów i Klientów

Niniejszy dokument zawiera informacje o Państwa prawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Siberian Health s. r. o., znajdującej się się pod adresem Vojtěšská 8, 110 00, Praga 1, Nové Město, NIP: 01543954.
Zalecamy wnikliwie przeczytać dane informacje. Przyłożyliśmy wszelkich starań, by była ona jasna i zrozumiała. Jeśli mimo to, cokolwiek będzie dla Państwa niejasne, z przyjemnością wyjaśnimy dowolne pojęcie lub akapit.
1. Kto jest administratorem Państwa osobowej informacji?
Administratorem danych osobowych, czyli osobą, która określa cele, sposoby i decyduje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (informacji osobistej), jest:
SIBERIAN HEALTH s.r.o. (zwana dalej Administratorem)
z siedzibą pod adresem Vojtěšská a 8, 110 00, Praga 1, Nové Město.
NIP: 01543954
Telefon: +420 222 523 021
E-mail: praha@sibval.com
Mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem wyznaczonej przez nas osoby odpowiedzialnej.
2. W jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane odpowiednimi przepisami, w szczególności rozporządzeniem ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnym przepływem tych danych i uchyleniem dyrektywy 95/46 / ES (Ogólna polityka ochrony danych osobowych, zwana dalej "RODO"), odpowiednimi normami prawnymi.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia zgodności z wszystkimi naszymi prawami i obowiązkami w kontekście naszych stosunków prawnych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:
 1. umowy lub Zgody zawartej z Tobą w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z takiej Umowy lub Zgody;
 2. aktualnych norm prawnych (na przykład w dziedzinie opodatkowania i inne) w celu spełnienia nałożonych na nas zobowiązań prawnych;
 3. naszych uzasadnionych interesów w celu ochrony praw i interesów Firmy w celu weryfikacji tożsamości Klienta i jego prawa do korzystania z naszych usług (zeskanowane kopie dokumentów osobistych, paszport).
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w czasie obowiązywania umowy między nami. Po wygaśnięciu tego okresu zachowamy wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do wykonywania naszych praw i wykonywania naszych obowiązków, lub te, które są wymagane przez prawo.
Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych nie dochodzi do automatycznego podjęcia decyzji lub profilowania.
Przetwarzamy dane osobowe w sposób ręczny i automatyczny bezpośrednio przy pomocy naszych pracowników i przy konieczności za pomocą procesorów (patrz poniżej p.5). Ochrona danych osobowych jest zapewniona pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z obowiązującym prawem i RODO.
3. Jakie dane personalne przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są niezbędną częścią Umowy, a także takie dane osobowe, bez których nie moglibyśmy wywiązać się z naszych zobowiązań wynikających z przedmiotu Umowy:
 • imię i nazwisko;
 • własny podpis;
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu.
4. W jaki sposób chronimy dane osobowe?
Możesz być absolutnie pewien, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z należytą uwagą i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chronimy Twoje dane osobowe w największym możliwym stopniu, zgodnie z poziomem technicznym dostępnych zasobów i charakterem przetwarzania danych przez Administratora. Administrator ma ścisłe zasady określające, który pracownik lub dział może mieć prawo dostępu do Twoich danych osobowych i jakie dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Administratora. W przypadku przekazywania danych osobowych poza zakres pracy Administratora zapewniamy odpowiedni poziom ochrony ich bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednimi normami prawnymi.
5. W jaki sposób przekazujemy Twoje dane osobowe i dlaczego?
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza zakres działań Administratora, chyba że:
 • uzyskaliśmy na to Twoją zgodę;
 • decyzja podyktowana jest normami prawnymi (na przykład w przypadku wniosków organów ścigania);
 • nasze uzasadnione interesy dają nam takie prawo (zdolność do zapewniania nieprzerwanych usług wysokiej jakości, ich oceny i poprawy w ramach naszej działalności);
 • - w bieżącej i pokrewnej działalności świadczą nam usługi zewnętrzne podmioty przetwarzające lub pośrednik zewnętrzny.
Przekazujemy również Twoje dane osobowe do krajów spoza Unii Europejskiej, w szczególności do Rosji. Odbiorcą danych osobowych w Rosji jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Firma międzynarodowa Sibirskoe Zdorovye" (Nowosybirsk, Rosja). Dane osobowe dla tego odbiorcy są chronione i przetwarzane zgodnie z RODO.
Osoby obsługujące Twoje dane osobowe, z wyjątkiem bezpośredniego Administratora, to również następujące organizacje:
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Firma międzynarodowa Sibirskoe Zdorovye" (Nowosybirsk, Rosja)
6. Jakie masz prawo do swoich danych osobowych?
W odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych mają Państwo następujące prawa, które można uzyskać od nas, jako Administratora:
 • prawo do otrzymania potwierdzenia (nie) przetwarzania danych osobowych i dostępu do danych osobowych, które dotyczą Państwa i które przetwarzamy;
 • prawo do poprawy lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, jeśli są błędne lub niepełne;
 • prawo do zawieszenia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa; ;
 • prawo do złożenia reklamacji przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które dotyczą Państwa;
 • prawo do przekazania Państwa danych osobowych innemu administratorowi.
W przypadku, gdy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. Cofnięcie zgody jest bardzo łatwe: wyślij wiadomość e-mail z tematem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych” na adres praha@sibval.com.
Możesz wykonywać wszystkie swoje prawa, przesyłając pisemny wniosek do Administratora na adres kontaktowy lub e-mail osoby kontaktowej.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z prawem, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Departament Ochrony Danych Osobowych, znajdujący się pod adresem
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praga 7
NIP: 708 37 627
Strona: https://www.uoou.cz
7. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z odpowiedzialną osobą, którą jest Sergey Erushin.
Adres: Vojtěšská 212/8, Praga – Nové město, 110 00
Telefon: +420 222 523 021
E-mail: erushin@sibvaleo.com
W przyszłości informacje na temat przetwarzania danych osobowych mogą być zmieniane na podstawie wymogów prawnych lub potrzeb operacyjnych. W miarę możliwości powiadomimy Cię o wszelkich zmianach i zawsze możesz znaleźć najnowsze informacje na naszej stronie internetowej www.siberianhealth.com.
Praga 24.05.2018
SIBERIAN HEALTH sp. z o.o.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Jeżeli masz pytania, dotyczące obsługi i dostawy, kieruj je do call-centre lub napisz na e-mail.

[}item{]