Reklamacja

Firma handlowa SIBERIAN HEALTH s.r.o. zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, sekcja C, wstawka 208251, ID: 01543954, NIP: CZ01543954, z siedzibą pod adresem Vojtěšská 212/8, Praha 1 - Nové město 110 00, Republika Czeska ( dalej - "sprzedawca" lub "SIBERIAN HEALTH sro")

I. Postanowienia ogólne
1. Procedura składania reklamacji została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Kodeksu cywilnego (dalej "NKC") i ustawy nr 634/1992 "O ochronie praw konsumentów", ze zmianami ("ustawa") i rozpowszechnia się na towary konsumpcyjne ("towary"), w odniesieniu do których w okresie gwarancyjnym wykonywane jest prawo kupującego do odpowiedzialności sprzedającego za wady (dalej "reklamacja").  
2. Procedura składania reklamacji stanowi integralną część Ogólnych warunków handlowych. Podpisując umowę kupna-sprzedaży, kupujący zgadza się z Ogólnymi warunkami handlowymi i Procedurą składania reklamacji i potwierdza, że wnikliwie się z nimi zapoznał.
3. Klientem sklepu internetowego SIBERIAN HEALTH s.r.o. (dalej: cz.siberianhealth.com) jest albo kupujący-konsument, zgodnie z § 2 ust 1, litera A) ustawy nr 634/1992 Przepisu o ochronie praw konsumenta (dalej "kupujący-konsument"), albo kupujący-przedsiębiorca , który przy zawieraniu i wykonywaniu umowy sprzedaży, działa w ramach swojego biznesu (zwany dalej "Kupującym-Przedsiębiorcą"), zwani dalej łącznie jako "kupujący".  
4. Sprzedający podczas zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz w trakcie jej realizacji działa w ramach swojej działalności gospodarczej. Sprzedający jest przedsiębiorcą, który dostarcza produkty lub usługi Kupującemu. 

II. Odpowiedzialność sprzedawcy 
1. Sprzedawca odpowiada przed Kupującym (szczególnie w chwili, w której kupujący przyjął towary) i gwarantuje, że towary zostały wydane firmie dostarczającej przesyłkę bez defektów, a dokładniej:
- towary mają odpowiednią jakość, uzgodnioną przez strony, a w przypadku braku takiej zgody, towary mają cechy zadeklarowane przez sprzedawcę lub producenta lub odpowiadają oczekiwaniom kupującego w zależności od rodzaju towaru, reklamy sprzedającego lub producenta danych towarów;
- towary nadają się do celów, które sprzedawca przewiduje do ich używania lub do których towary tego rodzaju są zwykle używane;
- jakość i wykonanie towaru odpowiada próbce lub wzorowi, które zostały ustalone zgodnie z umową;
- ilość i waga towarów odpowiadają deklarowanym;
- towary odpowiadają normatywnym wymaganiom.
2. Do towarów dołączony jest paragon (lub faktura), a do niektórych towarów - karta gwarancyjna. Jeżeli towary dostarczane są bez karty gwarancyjnej, wówczas dokumentem do zgłoszenia reklamacji jest paragon lub faktura.

III. Prawa i obowiązki w związku z prawami wadliwego wykonania  
1. Prawa i obowiązki stron w zakresie nienależytego wykonania podlegają przepisom prawa cywilnego (w szczególności postanowieniom § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 Kodeksu cywilnego oraz Ustawie nr 634/1992, "O ochronie praw konsumentów", z poprawkami).
2. Sprzedawca odpowiada przed kupującym (szczególnie w chwili, w której kupujący przyjął towary) i gwarantuje, że towary zostały wydane firmie dostarczającej przesyłkę bez defektów, a dokładniej:
- towary mają odpowiednią jakość, uzgodnioną przez strony, a w przypadku braku takiej zgody, towary mają cechy zadeklarowane przez sprzedawcę lub producenta lub odpowiadają oczekiwaniom kupującego w zależności od rodzaju towaru, reklamy sprzedającego lub producenta danych towarów;
- towary nadają się do celów, które sprzedawca przewiduje do ich używania lub do których towary tego rodzaju są zwykle używane;
- jakość i wykonanie towaru odpowiada próbce lub wzorowi, które zostały ustalone zgodnie z umową;
- ilość i waga towarów odpowiadają deklarowanym;
- towary są zgodne z wymogami prawnymi i wymogami regulacyjnymi.
3. Reklamacje dotyczące wad towaru są przedstawiane sprzedawcy przez kupującego w jego siedzibie, jeżeli jest to możliwe, biorąc pod uwagę asortyment sprzedawanych towarów.

IV. Okres gwarancyjny
Sprzedający gwarantuje, że towary będą zdatne do użytku zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem przez pewien okres, w którym zachowają swoje zwykłe właściwości. Okres gwarancji zaczyna się od momentu wydania towaru kupującemu, a w przypadku wysyłki towaru zgodnie z umową – od momentu dotarcia do miejsca przeznaczenia.
1. Reklamację złożoną przez konsumenta-kupującego należy rozpatrzyć, w tym usunąć wady, niezwłocznie, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że sprzedawca i konsument-kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bieg terminu 30 dni rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu reklamacji zgodnie z postanowieniami § 605 NKC. Po upływie tego okresu kupujący-konsument będzie miał takie same prawa jak w przypadku istotnego naruszenia umowy przez sprzedawcę. 30-dniowy okres jest opcjonalny dla kupującego-przedsiębiorcy.
2. Kupujący-konsument może otrzymać informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji pod adresem firmy, gdzie reklamacja została złożona lub dzwoniąc pod numer +420 222 523 021.
3. Kupujący jest zobowiązany udzielić sprzedawcy lub autoryzowanemu usługodawcy wszelkiej niezbędnej pomocy w celu sprawdzenia wady i jej usunięcia (w tym przetestowania lub demontażu produktu). Po zgłoszeniu reklamacji kupujący musi przekazać czyste towary, zgodne z zasadami higieny.
 
V. Odmowa przyjęcia reklamacji
1. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli dostarczony towar nie odpowiada przepisom higieny i ogólnym zasadom higieny.

Pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wynikających z umów sprzedaży zajmuje się Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID 00020869, www.coi.cz.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich online.
Zgodnie z artykułem 14 § 1 ODR-VO, Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która jest dostępna pod linkiem. Korzystanie z ODR z przekierowaniem na dany link jest możliwe od 15.02.2016 r.
Nasz е-mail do kontaktu: praha@sibval.com
Masz jeszcze jakieś pytania?
Jeżeli masz pytania, dotyczące obsługi i dostawy, kieruj je do call-centre lub napisz na e-mail.

[}item{]