Warunki zakupu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS):

1. Postanowienia wstępne
1.1. Zasady i warunki nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą zamawiającą towary w procesie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.
1.2. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży oraz warunki sporządzone są w języku czeskim. Umowa kupna-sprzedaży może być zawarta w języku czeskim.
1.3. Przepisy, które różnią się od warunków handlowych, można uzgodnić w umowie kupna-sprzedaży. Różnice w postanowieniach uzgodnionych w umowie mają przewagę nad warunkami handlowymi.
1.4. Treść warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejszy przepis nie ma wpływu na prawa i obowiązki, wynikające w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych prowadzenia działalności.

2. Konto użytkownika
2.1. Na podstawie rejestracji na stronie internetowej sprzedawcy, kupujący uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej "kontem użytkownika") i zyskuje możliwość zamówienia towaru.
2.2. Dokonując rejestracji na stronie sprzedawcy i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany podać prawidłowe i wiarygodne informacje. Dane podane na koncie użytkownika muszą być aktualizowane przez kupującego w przypadku jakichkolwiek zmian. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są domyślnie uznawane przez sprzedającego za poprawne.
2.3. Dostęp do konta użytkownika jest chroniony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący musi zachować poufność informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta.
2.4. Kupujący nie może zezwalać na korzystanie z jego konta osobom trzecim.
2.5. Zgodnie ze Standardami współpracy zamieszczonymi na stronie sprzedawcy, do których ma dostęp tylko zarejestrowany Konsultant, sprzedawca ma prawo do anulowania konta użytkownika. 
2.6. Kupujący bierze pod uwagę, że konto użytkownika nie może być dostępne stale, w szczególności biorąc pod uwagę niezbędną obsługę techniczną sprzętu i oprogramowania sprzedawcy lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. Zawarcie umowy
3.1. Aby dokonać zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dostawcy, należy najpierw zarejestrować się na stronie www.siberianhealth.com.
3.2. Składając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na ogólne warunki handlowe Firmy, które zostaną mu odesłane równocześnie z potwierdzeniem zamówienia. Po wysłaniu zamówienia w ciągu kilku minut, potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail kupującego, po czym umowę sprzedaży uznaje się za zawartą.
3.3. Wszystkie oferty promocyjne są ważne tylko pod warunkiem dostępności towarów w magazynie. W przypadku, gdy dostawca nie dostarczy towarów, sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania transakcji, o czym kupujący zostanie poinformowany. Opłata za towar zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu transakcji.
3.4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego w bieżącym miesiącu są przyjmowane do ostatniego dnia miesiąca. Zamówienia za pobraniem przyjmowane są do 24 dnia każdego miesiąca.
3.5. Wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostawcy są zatwierdzane na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej, Państwowej Inspekcji Rolnej i Żywności, Cosmetic Products Notification Portal.
3.6. Towar określony w zamówieniu zostanie przesłany kupującemu po otrzymaniu opłaty za zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych.
3.7. W przypadku błędnie wysłanych produktów, niedokładności w obliczeniach w sklepie internetowym lub w innych publikacjach, sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania transakcji poprzez niezwłoczne powiadomienie o tym kupującego i działanie zgodnie z punktem 3.3.
3.8. Sklep internetowy zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych produktów. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie związane z tym koszty.
3.9. Aby zamówić towary, kupujący wypełnia formularz zamówienia w sklepie internetowym. Formularz zamówienia zawiera konkretną informację:
3.9.1. o zamówionym towarze (towar, który kupujący umieścił w elektronicznym koszyku sklepu internetowego);
3.9.2. o sposobie płatności za towar i żądanym sposobie dostawy zamówionego towaru;
3.9.3. o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej – „zamówienie”).
3.10. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzenia i zmiany wprowadzonych danych, biorąc pod uwagę możliwość kupującego do wykrywania i korygowania błędów przy wprowadzaniu danych podczas składania zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez adres e-mail podany na koncie kupującego lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem e-mail").
3.11. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje po potwierdzeniu otrzymania zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane na adres e-mail kupującego.

4. Cena towaru i warunki płatności
4.1. Cena towarów obowiązuje w chwili złożenia zamówienia.
4.2. Cena towarów jest podana wraz z podatkiem VAT. 4.3.
4.3. Koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów wynikające z umowy kupna-sprzedaży mogą być opłacone przez kupującego w wygodny i bezpieczny sposób bezgotówkowo przy użyciu kart płatniczych Mastercard i Visa.
4.4. Do ceny towaru dodawana jest kwota płatności za dostawę, która jest obliczana automatycznie w momencie złożenia zamówienia, w zależności od adresu dostawy, sposobu dostawy i wagi przesyłki.
4.5. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej i jest zobowiązany, zgodnie z umową, do wystawienia kupującemu dokumentu podatkowego - faktury, za wszystkie przyjęte płatności, wysyłając ją do kupującego wraz z towarami.
4.6. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny kupna uważa się za spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.

5. Rozwiązanie umowy
5.1. Zgodnie z Kodeksem cywilnym Kupujący ma możliwość rozwiązania umowy i zwrotu Towaru bez wyjaśnienia przyczyn w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru, a w przypadku, gdy kilka rodzajów towarów jest przedmiotem umowy kupna-sprzedaży lub dostawa składa się z kilku części, okres ten rozpoczyna się od daty otrzymania ostatniego zamówienia. Powiadomienie o rozwiązaniu umowy należy przesłać do sprzedawcy w terminie określonym w pkt 5.1.
5.2. W przypadku wypowiedzenia umowa kupna- sprzedaży zostaje anulowana. Towar musi zostać zwrócony sprzedawcy w ciągu 14 dni od zawiadomienia sprzedającego o rozwiązaniu umowy. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towarów do sprzedawcy w przypadku rozwiązania umowy ponosi Kupujący.
5.3. W przypadku rozwiązania umowy przez kupującego, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych od kupującego, zanim kupujący zwróci towar lub udowodni, że towary zostały faktycznie wysłane na adres sprzedawcy.
5.4. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego odliczenia szkody wyrządzonej towarowi podczas procesu zwrotu, przy okazji zwrotu ceny zakupu kupującemu.
5.5. W przypadku, gdy wraz z towarem został dostarczony kupującemu podarunek, przy czym odpowiednio została zawarta umowa pomiędzy kupującym a sprzedawcą w sprawie przyznania podarunku, to pod warunkiem rozwiązania umowy przez kupującego umowa o przyznaniu podarunku zostanie anulowana, kupujący również zwróci podarunek wraz z towarem.
5.6. Aby skorzystać z prawa do rozwiązania umowy, kupujący musi poinformować sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednostronnej czynności prawnej (na przykład listem przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz użyć formularza, aby rozwiązać umowę, ale nie jest to warunkiem obowiązkowym.
5.7. Formularz elektroniczny do rozwiązania umowy lub inne oświadczenie można wypełnić na stronie internetowej www.siberianhealth.com. W przypadku skorzystania z tej opcji potwierdzenie natychmiastowego wypowiedzenia umowy zostanie niezwłocznie otrzymane.
5.8. Adres do zwrotu towaru: SIBERIAN HEALTH s.r.o., Vojtěšská 212/8, Praha 1, Nově Město, PSČ 110 00, ČR.

6. Transport i dostawa 
6.1. Dostawa zostanie wykonana pod podany adres, chyba że uzgodniono inaczej.
6.2. Dostawa jest możliwa do innych krajów Unii Europejskiej.
6.3. Dostawa odbywa się z zastrzeżeniem przestrzegania prawa własności towarów, tj. przed dokonaniem pełnej zapłaty, towary są uważane za własność SIBERIAN HEALTH s.r.o.
6.4. Cały koszt dostawy zamówionych towarów pokrywa kupujący. 
6.5. Dostawa towarów na terytorium Republiki Czeskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej (waga przesyłki nie powinna przekraczać 50 kg).
6.6. Dostawa towarów na terytorium Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej (waga przesyłki nie powinna przekraczać 50 kg).
6.7. Koszt dostawy jest określany przez pocztę lub firmę kurierską i jest obliczany przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym.
6.8. Sprzedający ma prawo ogłosić promocje mające na celu obniżenie kosztów dostawy. W takim przypadku koszt dostawy towarów jest obliczany automatycznie przy składaniu zamówienia.
6.9. Obecnie obowiązują następujące warunki specjalne:
6.9.1. dla zamówień na sumę powyżej 50 euro (z VAT) dostawa towaru na terenie Republiki Czeskiej jest bezpłatna;
6.9.2. dla zamówień powyżej 150 euro (z VAT) dostawa towaru do Czech, Słowacji, Polski, Węgier i Niemiec jest bezpłatna;
6.9.3. przy zamówieniach powyżej 300 euro (z VAT) dostawa towaru na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej jest bezpłatna.
6.9.4. Data wygaśnięcia tych warunków zostanie ogłoszona dodatkowo.
6.10. Towar jest wysyłany do kupującego w ciągu 1-3 dni roboczych od otrzymania zapłaty (lub od momentu potwierdzenia płatności przez kupującego na stronie). W przypadku, gdy towar nie może zostać wysłany w tym terminie, kupujący zostanie dodatkowo poinformowany.
6.11. Jeżeli zamówienie zawiera dużą ilość produktów, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wysyłki i dostawy.
6.12. W przypadku opóźnienia w dostawie wyklucza się przedstawianie roszczeń i żądanie odszkodowania ze strony kupującego.
6.13. Dostawa zamówienia na terytorium Republiki Czeskiej następuje w następnym dniu roboczym po wysyłce.
6.14. W momencie przeniesienia zamówionego towaru na przewoźnika uznaje się, że część umowy sprzedawcy została spełniona, a wszelkie ryzyko przechodzi na przewoźnika, a w momencie odbioru towaru przez kupującego - na kupującego, przyjmującego towar.
6.15. Podczas przyjęcia towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania towaru i w przypadku wykrycia jakichkolwiek defektów, do natychmiastowego zawiadomienia o tym przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania, wskazującego na nieuprawnione otwarcie przesyłki, kupujący ma prawo nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.
6.16. Zgodnie z umową kupna-sprzedaży sprzedawca musi dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, a kupujący przyjąć towar pod adresem dostawy.
6.17. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego towar musi zostać ponownie dostarczony lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponowną dostawą towaru lub z innym sposobem dostawy.  

7. Prawa i obowiązki w związku z prawami nienależytego wykonania
7.1. Prawa i obowiązki stron w odniesieniu do praw nienależytego wykonania regulują ogólne przepisy prawa cywilnego (w szczególności przepisy § 1914-1925, § 2099-2117 oraz § 2161-2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawy nr. 634/1992, Dz. "O ochronie praw konsumentów", z poprawkami).
7.2. Sprzedawca odpowiada przed kupującym (szczególnie w chwili, w której kupujący przyjął towary) i gwarantuje, że towary zostały wydane firmie dostarczającej przesyłkę bez defektów, a dokładniej:
7.2.1. towary mają odpowiednią jakość, uzgodnioną przez strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, towary mają cechy zadeklarowane przez sprzedawcę lub producenta lub odpowiadają oczekiwaniom kupującego w zależności od rodzaju towaru, reklamy sprzedającego lub producenta tych towarów;
7.2.2. towar nadaje się do celów, które sprzedawca przewiduje do ich używania lub do których towary tego rodzaju są zwykle używane;
7.2.3. jakość i wykonanie towaru odpowiada próbce lub wzorowi, które zostały ustalone zgodnie z umową;
7.2.4. ilość i waga towarów odpowiadają deklarowanym;
7.2.5. towary są zgodne z wymogami prawnymi i normatywnymi.
7.3. Reklamacje dotyczące wad towaru są przedstawiane przez kupującego sprzedawcy w jego siedzibie, jeżeli jest to możliwe, biorąc pod uwagę asortyment sprzedawanych towarów.
7.4. Sprzedawca gwarantuje, że towar będzie mógł być używany w normalnym celu przez pewien okres, w którym zachowa swoje zwykłe właściwości. Okres gwarancji zaczyna się od momentu wydania towaru kupującemu, a w przypadku wysyłki towaru zgodnie z umową – od momentu dotarcia do miejsca przeznaczenia.

8. Inne prawa i obowiązki stron
8.1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru płacąc ich pełną cenę.

9. Ochrona danych osobowych
9.1. Ochrona danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną, odbywa się zgodnie z ustawą nr 101/2000 Kodeksu "O ochronie danych osobowych", z późniejszymi zmianami.
9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacyjny podatnika, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, numer rachunku bankowego i numer umowy (dalej "dane osobowe").
9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy oraz w celu utrzymania konta użytkownika. Uważa się również, że wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysyłania wiadomości handlowych i informacji do kupującego (chyba że wybierze inną opcję). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości na podstawie niniejszego artykułu nie jest warunkiem obowiązkowym, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna- sprzedaży.
9.4. Dane osobowe kupującego w żadnym wypadku nie mogą być przekazywane stronom trzecim. Jedynym wyjątkiem są informacje niezbędne do realizacji zamówień (imię i nazwisko, adres i numer telefonu).
9.5. Kupujący gwarantuje autentyczność swoich danych osobowych wprowadzonych przez niego podczas rejestracji (na koncie użytkownika) lub przy składaniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania sprzedawcy o ich zmianach.
9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, w formie elektronicznej w trybie automatycznym lub w wersji papierowej w formie ręcznej.
9.7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe sprzedającego zgodnie z normami prawnymi, w szczególności z rozporządzeniem ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnego przepływu tych danych i zniesienia dyrektywy 95/46 / ES, odpowiednich przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Siberian Health s.r.o., są dostępne na stronie.

10. Zapisywanie plików cookie
10.1. Kupujący zgadza się przechowywać tak zwane pliki cookie na swoim komputerze. W przypadku, gdy można dokonać zakupu na stronie, a zobowiązania sprzedawcy są wypełniane zgodnie z umową kupna-sprzedaży bez zapisywania plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili anulować zgodę, zgodnie z poprzednią ofertą w dowolnym czasie.

11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
11.1. Zgodnie z umową kupna-sprzedaży kupujący ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
11.2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich prowadzi Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2; ID: 00020869; www.coi.cz.

12. Postanowienia końcowe
12.1. W przypadku, gdy stosunki określone w umowie kupna-sprzedaży zawierają element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunki są uregulowane w prawie czeskim. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących norm.
12.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie warunków handlowych zostanie anulowane, nie będzie działało lub przestanie obowiązywać, zostanie zastąpione przez postanowienie, którego znaczenie jest najbardziej zbliżone sensem do anulowanego i nieobowiązującego. Anulowanie lub niewykonalność jednego postanowienia nie neguje ważności pozostałych postanowień.
12.3. Umowa kupna-sprzedaży, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej, wyklucza się możliwość swobodnego dostępu.
12.4. Standardowym formularzem do wypowiedzenia umowy kupna-sprzedaży jest aneks do warunków handlowych.

Nazwa firmy, adres i dane kontaktowe dostawcy:
SIBERIAN HEALTH s.r.o. zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradzesekcja C, wpis 208251
IČ: 01543954 DIČ: CZ01543954
Vojtěšská 212/8 Praha 1, Nově Město PSČ 110 00
Republika Czeska
e-mail: praha@sibval.com
tel./fax: +420 222 523 021
www.siberianhealth.com
Masz jeszcze jakieś pytania?
Jeżeli masz pytania, dotyczące obsługi i dostawy, kieruj je do call-centre lub napisz na e-mail.

[}item{]