Zasady rejestracji

1. Współpraca stron niniejszej Umowy prowadzona jest w celu promocji, popularyzacji, zwiększenia popytu na produkty ze znakiem Siberian Wellness oraz zwiększenia ich sprzedaży na terenie kraju zamieszkania Konsultanta.

2. W ramach współpracy Siberian Wellness gwarantuje Konsultantowi:
 • sprzedaż produktów dobrej jakości;
 • możliwość uczestniczenia w wydarzeniach informacyjno-szkoleniowych Siberian Wellness;
 • możliwość otrzymywania informacji o produktach Siberian Wellness, trwających promocjach, naliczonych bonusach, Planie Premium itp.
 • terminową obsługę towarowych, finansowych transakcji, w tym rozliczanie zakupów dokonywanych przez Konsultanta;
 • terminowe naliczanie bonusów dla Konsultanta;
 • terminowa wypłata premii Konsultantowi będącemu indywidualnym przedsiębiorcą.
3. Konsultant Siberian Wellness może:
 • kupować produkty Siberian Wellness i otrzymywać bonusy przy zakupach produktów;
 • rekomendować produkty Siberian Wellness innym ludziom i otrzymywać bonusy za ich zakupy;
 • informować innych ludzi o asortymencie, sposobach i rezultatach stosowania produktów Siberian Wellness;
 • rekomendować innym ludziom stać się Klientem Uprzywilejowanym lub Konsultantem Siberian Wellness.

4. Konsultant Siberian Wellness posiadający status przedsiębiorcy może dodatkowo prowadzić działania na rzecz budowania struktury sprzedaży produktów, otrzymując jednocześnie wynagrodzenie zgodnie z Planem Premium Siberian Wellness.

5. Warunki współpracy Konsultanta z Siberian Wellness:

 • Podpisując niniejszą Umowę Konsultant potwierdza, że ​​posiada niezbędną zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy.
 • Konsultant zobowiązuje się do przestrzegania Standardów Współpracy z Siberian Wellness - Etycznego kodeksu oraz Zasad Współpracy z Siberian Wellness.
 • Od momentu zarejestrowania podpisanej przez niego Umowy przez Siberian Wellness, Konsultant staje się niezależnym partnerem Siberian Wellness.
 • Konsultant nie jest pracownikiem Siberian Wellness, jego agentem, zleceniodawcą, komisantem, przedstawicielem prawnym lub handlowym.
 • Konsultant Siberian Wellness, który osiągnął rangę Business Team 5000 musi być zarejestrowany jako przedsiębiorca zgodnie z prawem kraju, w którym prowadzi swoją działalność.
 • Konsultant samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z ustawodawstwem (ustawami i regulacjami) kraju, którego jest rezydentem, oraz krajów, w których prowadzi działalność, w tym za terminowość i kompletność zapłaconych podatków, legalną działalność.
 • Konsultant ma prawo informować inne osoby o produktach Siberian Wellness, o działalności Siberian Wellness, wykorzystując drukowane produkty Siberian Wellness, które posiadają oznaczenie, że te drukowane materiały są przeznaczone specjalnie dla kraju, w którym Konsultant prowadzi działalność.
 • Konsultant nie ma prawa do używania znaków towarowych, znaków marki, logo, nazw handlowych, emblematów Siberian Wellness i innych obiektów własności intelektualnej Siberian Wellness bez uprzedniej pisemnej zgody Siberian Wellness.
 • Aby otrzymać bonusy i premie konieczne jest, aby osoby przyciągnięte przez Konsultanta do współpracy z Siberian Wellness otrzymały numer rejestracyjny Siberian Wellness, zakupiły produkty Siberian Wellness i polecały je innym osobom. Siberian Wellness nie udziela premii Konsultantowi oraz nie wypłaca premii za podane przez Konsultanta dane osobowe innych osób (nazwisko, imię, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail).
 • Konsultant nie ma prawa do składania oświadczeń, zapewnień dotyczących właściwości leczniczych produktów Siberian Wellness oraz dotyczących dochodów uzyskanych w wyniku współpracy z Siberian Wellness, które nie są zawarte w drukowanych produktach Siberian Wellness z zaznaczeniem, że te materiały drukowane przeznaczone są specjalnie dla kraju, w którym Konsultant prowadzi swoją działalność.
 • Konsultant ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz władz i organów państwowych za fakty odsprzedaży produktów Siberian Wellness, oświadczenia składane osobiście przez niego, oświadczenia dotyczące właściwości leczniczych produktów Siberian Wellness oraz dochody uzyskane w wyniku współpracy z Siberian Wellness, których nie ma w dokumentach, materiałach wyprodukowanych i dystrybuowanych przez Siberian Wellness.
 • Jeżeli Konsultant kupuje produkty niskiej jakości od Siberian Wellness lub sprzedaje innej osobie produkty niskiej jakości, które kupił od Siberian Wellness, ma prawo zwrócić je do Siberian Wellness w ustalonym okresie ważności produktów i otrzymać podobne produkty w zamian o odpowiedniej jakości. Konsultant jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztu sprzedanych produktów niskiej jakości.
  Konsultant nie ma prawa działać w krajach, w których Siberian Wellness nie ma prawa do prowadzenia swojej działalności lub w których nie było oficjalnego otwarcia kraju Siberian Wellness, w tym tworzyć stron w Internecie.
 • Konsultantowi w randze Business Team 5000 i wyższej zabrania się współpracy z innymi firmami metodą marketingu sieciowego i sprzedaży wielopoziomowej.
 • Konsultantom dowolnej rangi zabrania się wykorzystywania kontaktu z Konsultantami, Klientami Siberian Wellness, pomieszczenia Siberian Wellness do rozpowszechniania reklam produktów innych firm.
 • Konsultant odpowiada za szkolenie i wsparcie osób przez niego zaangażowanych osobiście, a także osób, dla których jest Opiekunem
6. Konsultant w ramach współpracy z Siberian Wellness nie ma obowiązku:
6.1. Kupować określonej ilości produktów Siberian Wellness. Jednak ilość produktów zakupionych przez Konsultanta osobiście i/lub przez osoby przez niego zaangażowane wpływa na jego rangę w Siberian Wellness.
6.2. Utrzymywać określony zapas towarów.
6.3. Kupować jakikolwiek „pakiet” do wejścia do biznesu, z wyjątkiem Zestawu Rejestracyjnego Siberian Wellness.
6.4. Kupować Literaturę, produkty audio, wideo i multimedialne lub inne materiały, a także brać udział we wszelkich programach i wydarzeniach Siberian Wellness.
6.5. Kupować bilety i/lub brać udział w spotkaniach, seminariach, sesjach biznesowych lub innych wydarzeniach Siberian Wellness.
6.6. Przyciągnąć określonej liczby osób do współpracy z Siberian Wellness.

7. Siberian Wellness zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, ich zawartości punktowej, ustalania rabatów na produkty, przeprowadzania promocji, zmiany asortymentu oraz warunków płatności. Siberian Wellness zawiadamia Konsultanta o wprowadzonych zmianach i trwających promocjach w sposób określony w punkcie 14 Umowy. Informacje te są również dostępne w Sklepach SIBERIAN WELLNESS. Siberian Wellness nie rekompensuje Konsultantom strat poniesionych przez nich w wyniku dokonywania tych zmian, a także w związku z brakiem produktów w Przedstawicielstwach Firmy oraz w sklepie internetowym.

8. Niniejsza Umowa została sporządzona zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

9. Podpis Konsultanta w niniejszej Umowie poświadcza autentyczność wprowadzonych przez niego danych osobowych. Jeśli Siberian Wellness dowie się, że Konsultant podał nieprawdziwe lub sfałszowane dane, Siberian Wellness ma prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy.

10. Podpis Konsultanta w niniejszej Umowie oznacza zgodę na przesyłanie wiadomości informacyjnych i reklamowych Siberian Wellness na podany adres e-mail.

11. Podpisując niniejszą Umowę, Konsultant wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, umieszczenie jego wizerunku w publikacjach reklamowych i informacyjnych Siberian Wellness oraz na stronie internetowej Siberian Wellness.

12. Podpis Konsultanta w niniejszej Umowie oznacza, że ​​zapoznał się on z treścią Standardów współpracy z Siberian Wellness (Kodeks Etyczny, Zasady współpracy z Siberian Wellness) i zobowiązuje się kierować tymi dokumentami w swoich działaniach.

13. Konsultant jest świadomy, że w przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy, Standardów współpracy z Siberian Wellness (Kodeks Etyczny, Zasady współpracy z Siberian Wellness) Siberian Wellness może jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę.

14. Siberian Wellness ma prawo do jednostronnej zmiany Standardów współpracy z Siberian Wellness (Kodeks Etyczny, Zasady współpracy z Siberian Wellness), Plan Premium Siberian Wellness oraz innych dokumentów Siberian Wellness. Siberian Wellness w wiadomościach informacyjnych wysyłanych na adres e-mail podany przez Konsultanta podczas rejestracji w Siberian Wellness informuje o tych zmianach i trwających promocjach.
Wszelkie zmiany wchodzą w życie od daty wskazanej w informacji opublikowanej w drukowanych wydaniach, na stronie internetowej oraz w wiadomości informacyjnej do Konsultanta. Jeśli Konsultant zmieni swój adres e-mail, musi zmienić swój adres e-mail do wysyłania newslettera w BackOffice w sekcji „Mój profil”. W przeciwnym razie wiadomości informacyjne wysyłane przez Firmę na pierwotny adres e-mail będą uważane za wysłane na właściwy adres, a adresat zostanie uznany za powiadomionego o wszelkich zmianach.

15. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w Siberian Wellness i obowiązuje do czasu jej rozwiązania, rozwiązania za porozumieniem stron lub z inicjatywy jednej ze stron. Podstawy, tryb i skutki odstąpienia, wypowiedzenia Umowy określają Zasady współpracy z Siberian Wellness.

16. Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach o jednakowej mocy prawnej, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Konsultant i Siberian Wellness rozumieją, że niniejsza Umowa ma na celu budowanie długotrwałych relacji i wzajemnie korzystnej współpracy. Przestrzeganie Standardów współpracy z Siberian Wellness oraz warunków Umowy to realizacja wszystkich możliwości, jakie daje Siberian Wellness!
Masz jeszcze jakieś pytania?
Jeżeli masz pytania, dotyczące obsługi i dostawy, kieruj je do call-centre lub napisz na e-mail.

[}item{]