Để hiển thị bản đồ, hãy chọn ít nhất một trong những kiểu hiển thị trong bộ lọc
[}geoPage.selectedCSC.addressName{]
[}geoPage.selectedCSC.workTime{]
Hiển thị trên bản đồ Google
Điện thoại:
[}geoPage.selectedCSC.phone{]
Ví trí của bạn trên bản đồ
Nhóm nước trên bản đồ
[} t('Не найден магазин SW') {]

[}item{]