Registracijos taisyklės

1. Šiuo Susitarimu šalys bendradarbiauja siekdamos skatinti, populiarinti, didinti prekių, turinčių „Siberian Wellness“ prekės ženklą, paklausą ir didinti jų pardavimus Konsultanto gyvenamosios šalies teritorijoje.

2. „Siberian Wellness“ garantuoja Konsultantui:
 • geros kokybės produkcijos pardavimą;
 • galimybę dalyvauti „Siberian Wellness“ informaciniuose ir mokymo renginiuose;
 • galimybę gauti informaciją apie „Siberian Wellness“ produktus, vykstančias akcijas, sukauptus bonusus, „Premijų planą“ ir kt.
 • laiku apdorotą prekių, finansinių operacijų, įskaitant Konsultanto pirkinių apskaitą;
 • laiku priskaitomus bonusus Konsultantui;
 • laiku išmokamas premijas Konsultantui, kuris yra individualus verslininkas.
3. „Siberian Wellness“ Konsultantas gali:
 • pirkti „Siberian Wellness“ produktus ir gauti bonusus už perkamą produkciją;
 • rekomenduoti „Siberian Wellness“ produkciją kitiems žmonėms ir gauti bonusus už jų pirkinius;
 • informuoti kitus žmones apie „Siberian Wellness“ produktų asortimentą, naudojimo būdus ir rezultatus;
 • rekomenduoti kitiems žmonėms tapti „Siberian Wellness“ Privilegijuotais klientais arba Konsultantais.

4. Verslininko statusą turintis „Siberian Wellness“ Konsultantas gali papildomai vykdyti veiklą, kad sukurti produktų pardavimo struktūrą ir gauti atlygį pagal „Siberian Wellness“ Premijų planą.

5. Konsultanto bendradarbiavimo su „Siberian Wellness“ sąlygos:

 • Pasirašydamas šį Susitarimą, Konsultantas patvirtina, kad jis yra teisiškai veiksnus sudaryti šį Susitarimą.
 • Konsultantas įsipareigoja laikytis „Siberian Wellness“ Bendradarbiavimo standartų - Etikos kodekso ir „Siberian Wellness“ Bendradarbiavimo taisyklių.
 • Konsultantas tampa nepriklausomu „Siberian Wellness“ partneriu nuo pasirašyto Susitarimo su „Siberian Wellness“ registravimo momento.
 • Konsultantas nėra „Siberian Wellness“ darbuotojas, agentas, išskirtinis atstovas, tarpininkas, teisinis ar prekybos atstovas.
 • „Business Team 5000“ rangą pasiekęs „Siberian Wellness“ Konsultantas turi būti įregistruotas kaip verslininkas pagal šalies, kurioje jis / ji vykdo savo verslą, įstatymus.
 • Konsultantas asmeniškai atsako už visišką šalies, kurios rezidentas jis yra, ir šalių, kuriose jis vykdo savo veiklą, įstatymų ir poįstatyminių aktų vykdymą, taip pat sąžiningą mokesčių mokėjimą nustatytais terminais bei teisėtą verslo veiklos vykdymą.
 • Konsultantas turi teisę informuoti kitus žmones apie „Siberian Wellness“ produkciją, apie „Siberian Wellness“ veiklą, naudodamas spausdintą „Siberian Wellness“ produkciją, kurioje pažymėta, kad ši spausdinta medžiaga yra skirta konkrečiai šaliai, kurioje veikia Konsultantas.
 • Konsultantas neturi teisės naudoti prekių ženklų, logotipų, prekinių pavadinimų, „Siberian Wellness“ emblemų ir kitų „Siberian Wellness“ intelektinės nuosavybės objektų be išankstinio rašytinio „Siberian Wellness“ leidimo.
 • Norint gauti bonusus ir premijas, būtina, kad žmonės, kuriuos Konsultantas pritraukė bendradarbiauti su „Siberian Wellness“, gautų „Siberian Wellness“ Registracijos numerį, įsigytų „Siberian Wellness“ produktų ir rekomenduotų juos kitiems žmonėms. „Siberian Wellness“ neteikia Konsultantui bonusų ir nemoka premijų už kitų žmonių asmens duomenis, kuriuos pateikia Konsultantas (pavardė, vardas, telefono numeris, namų adresas, el. pašto adresas).
 • Konsultantas neturi teisės teikti pareiškimų apie „Siberian Wellness“ produktų gydomąsias savybes ir pajamas, gautas bendradarbiaujant su „Siberian Wellness“, kurių nėra „Siberian Wellness“ spausdintoje produkcijoje skirtai konkrečiai šaliai, kurioje veikia Konsultantas.
 • Konsultantas visiškai atsako prieš trečiąsias šalis, valstybės valdžios institucijas už „Siberian Wellness“ produktų perpardavimo faktus, už asmeniškai jo pateiktus pareiškimus apie „Siberian Wellness“ produktų gydomąsias savybes bei už pajamas, gautas bendradarbiaujant su „Siberian Wellness“, kurios nėra minimos „Siberian Wellness“ platinamoje spaudoje ir dokumentuose.
 • Jei Konsultantas įsigyja nekokybišką produkciją iš „Siberian Wellness“ arba parduoda kitam asmeniui nekokybiškus produktus, kuriuos įsigijo iš „Siberian Wellness“, jis turi teisę grąžinti juos „Siberian Wellness“ per nustatytą produktų galiojimo laiką ir mainais gauti kokybišką produkciją. Konsultantas privalo grąžinti Klientui pinigus už realizuotą nekokybišką produkciją.
  Konsultantas neturi teisės veikti šalyse, kuriose jam nėra suteikta „Siberian Wellness“ teisė veikti arba kuriose nebuvo oficialaus „Siberian Wellness“ šalies atidarymo, įskaitant svetainių kūrimą internete.
 • Konsultantui, kurio rangas yra „Business Team 5000“ ir aukštesnis, draudžiama bendradarbiauti su kitomis įmonėmis naudojančiomis tinklinės rinkodaros ir daugiapakopio pardavimo metodus.
 • Bet kokio rango Konsultantams draudžiama naudotis ryšiais su Konsultantais, „Siberian Wellness“ klientais, „Siberian Wellness“ patalpomis platinant kitų įmonių produktų reklamą.
 • Konsultantas yra atsakingas už asmeniškai jo pritrauktų žmonių, o taip pat asmenų, kurių Globėjas jis yra, mokymą ir palaikymą.
6. Konsultantas, bendradarbiaudamas su „Siberian Wellness“, nėra įsipareigojęs:
6.1. Įsigyti konkretų „Siberian Wellness“ produkcijos kiekį. Tačiau asmeniškai ir (arba) jo pritrauktų žmonių perkamos produkcijos kiekis turi įtakos jo rangui „Siberian Wellness“ kompanijoje.
6.2. Palaikyti tam tikras prekių atsargas.
6.3. Įsigyti tam tikrą „paketą“ verslo pradžiai, išskyrus „Siberian Wellness“ Registracijos rinkinį.
6.4. Pirkti „Siberian Wellness“ literatūrą, garso, vaizdo ir multimedijos produkciją ar kitą medžiagą, taip pat dalyvauti bet kokiose „Siberian Wellness“ programose ir renginiuose.
6.5. Įsigyti bilietus ir (arba) dalyvauti susitikimuose, seminaruose, verslo užsiėmimuose ar kituose „Siberian Wellness“ renginiuose.
6.6. Pritraukti tam tikrą žmonių skaičių bendradarbiavimui su „Siberian Wellness“.

7. „Siberian Wellness“ pasilieka teisę keisti produkcijos kainas, balų kiekį, nustatyti produkcijos nuolaidas, rengti akcijas, keisti produkcijos asortimentą ir mokėjimo sąlygas. „Siberian Wellness“ praneša Konsultantui apie nurodytus pakeitimus ir vykstančias akcijas Susitarimo 14 punkte nurodyta tvarka. Susipažinti su šia informacija taip pat galima SIBERIAN WELLNESS parduotuvėse. „Siberian Wellness“ nekompensuoja Konsultantams nuostolių, patirtų dėl šių pakeitimų, o taip pat dėl ​​produktų trūkumo Kompanijos atstovybėse ir internetinėje parduotuvėje.

8. Šis Susitarimas sudarytas pagal Čekijos Respublikos įstatymus.

9. Pasirašydamas šį Susitarimą Konsultantas patvirtina, kad jo įvesti asmens duomenys apie save yra teisingi. Jei „Siberian Wellness“ sužino, kad Konsultantas pateikė melagingus ar suklastotus duomenis, „Siberian Wellness“ turi teisę vienašališkai nutraukti šį Susitarimą.

10. Pasirašydamas šį Susitarimą Konsultantas patvirtina apie jo sutikimą gauti informaciją ir reklaminius pranešimus iš „Siberian Wellness“ nurodytu el. pašto adresu.

11. Pasirašydamas šį Susitarimą, Konsultantas sutinka nurodyti savo asmens duomenis, paskelbti savo atvaizdą reklaminiuose ir informaciniuose „Siberian Wellness“ leidiniuose ir „Siberian Wellness“ svetainėje.

12. Pasirašydamas šį Susitarimą Konsultantas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su „Siberian Wellness“ bendradarbiavimo standartų (Etikos kodeksas, „Siberian Wellness“ bendradarbiavimo taisyklės) turiniu ir įsipareigoja savo veikloje vadovautis šiais dokumentais.

13. Konsultantas žino, kad jei jis pažeidžia šį Susitarimą, „Siberian Wellness“ bendradarbiavimo standartus (Etikos kodeksas, „Siberian Wellness“ bendradarbiavimo taisyklės), „Siberian Wellness“ gali vienašališkai nutraukti šį Susitarimą.

14. „Siberian Wellness“ turi teisę vienašališkai pakeisti „Siberian Wellness“ bendradarbiavimo standartus (Etikos kodeksas, „Siberian Wellness“ bendradarbiavimo taisyklės), „Siberian Wellness“ Premijų planą ir kitus „Siberian Wellness“ dokumentus. Apie šiuos pakeitimus ir vykstančias akcijas „Siberian Wellness“ siunčia informacinius laiškus Konsultanto elektroninio pašto adresu nurodytu „Siberian Wellness“ registracijos metu.
Visi pakeitimai įsigalioja nuo nurodytos datos paskelbtos spaudoje, svetainėje ir informaciniame laiške Konsultantui. Jei Konsultantas pakeičia savo elektroninio pašto adresą, jis turi pakeisti savo elektroninį pašto adresą laiškams gauti „BackOffice“ skiltyje „Mano profilis“. Priešingu atveju, pirminiu elektroninio pašto adresu Kompanijos išsiųsti informaciniai laiškai bus vertinami kaip išsiųsti reikalingu adresu, ir bus laikoma, kad adresatui apie visus pakeitimus pranešta.

15. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo įregistravimo „Siberian Wellness“ momento ir galioja iki jo atšaukimo, nutraukimo šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva. Susitarimo nutraukimo pagrindas, tvarka ir pasekmės nurodytos Bendradarbiavimo su „Siberian Wellness“ taisyklėse.

16. Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Konsultantas ir „Siberian Wellness “ supranta, kad šiuo Susitarimu siekiama užmegzti ilgalaikius santykius ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo su „Siberian Wellness“ standartų ir Susitarimo sąlygų laikymasis – tai visų „Siberian Wellness“ teikiamų galimybių įgyvendinimas!
Ar vis dar turite klausimų?
Jei turite klausimų apie aptarnavimą ir pristatymą, susisiekite su skambučių centru arba rašykite el. paštu.

[}item{]