INFORMATION ABOUT THE PROCESSING OF THE PERSONAL DATA SIBERIAN HEALTH s. r. o.

Konsultantams Ir Klientams

Šiame dokumente pateikiama informacija apie jūsų teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu „Siberian Health s. r. o.“, adresu: Vojtěšská 8, 110 00, Praha 1, Nové Město, įmonės kodas: 01543954.
Rekomenduojame atidžiai perskaityti šią informaciją. Mes pasistengėme, kad ji būtų kuo aiškesnė. Jei, nepaisant to, kažkas jums lieka neaišku, mes mielai paaiškinsime bet kokią sąvoką ir pastraipą.
1. Kas yra jūsų asmeninės informacijos administratorius?
Asmeninės informacijos administratorius, tai yra asmuo, kuris nustato tikslus, metodus ir nusprendžia dėl jūsų asmens duomenų (asmeninės informacijos) tvarkymo, yra:
SIBERIAN HEALTH s.r.o. (toliau - Administratorius),
adresu: Vojtěšská a 8, 110 00, Praha 1, Nové Město.
Įmonės kodas: 01543954
Telefonas: +420 222 523 021
El. paštas: praha@sibval.com
Taip pat galite su mumis susisiekti per mūsų paskirtą atsakingą asmenį.
2. Kaip ir kodėl tvarkomi jūsų asmens duomenys?
Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja atitinkami teisės aktai, visų pirma 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, dėl laisvo šių duomenų judėjimo ir panaikinanti Direktyvą 95/46 / ES (Bendroji duomenų apsaugos politika, toliau - GDPR), atitinkamus teisinius reglamentus.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti, kad mūsų teisinių santykių kontekste būtų gerbiamos visos mūsų ir jūsų teisės bei pareigos.
Mes tvarkome visus jūsų asmens duomenis remdamiesi:
 1. sutartimi ar Susitarimu, sudarytu su jumis, siekiant įvykdyti mūsų įsipareigojimus pagal tokią Sutartį ar Susitarimą;
 2. galiojančiu teisiniu reglamentu (pavyzdžiui, mokesčių srityje ir kt.), kad būtų laikomasi mums nustatytų teisinių įsipareigojimų;
 3. teisėtais mūsų interesais, siekiant apsaugoti Kompanijos teises ir interesus patikrinti Kliento tapatybę ir jo teisę naudotis mūsų paslaugomis (nuskaitytos asmens dokumentų kopijos: asmens tapatybės kortelė, pasas).
Mes tvarkome jūsų asmens duomenis tol, kol tęsiasi mūsų sutartiniai santykiai. Pasibaigus galiojimo laikotarpiui, mes saugome tik tuos jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini norint įgyvendinti mūsų teises ir vykdyti savo įsipareigojimus, arba tokius, kuriuos reikalauja įstatymai.
Tvarkant jūsų asmens duomenis automatizuotas sprendimų priėmimas ar profiliavimas nėra atliekamas.
Mes tvarkome asmens duomenis rankiniu būdu ir automatiškai, tiesiogiai padedami savo darbuotojų ir, jei reikia, duomenų tvarkytojų (žr. 5 pastraipą žemiau). Asmens duomenų apsauga užtikrinama pagal galiojančius techninius ir organizacinius įstatymus ir GDPR.
3. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?
Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kurie yra būtina Sutarties dalis, taip pat tokius asmens duomenis, be kurių negalėtume įvykdyti savo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties dalyko:
 • vardas ir pavardė;
 • asmens parašas;
 • nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis adresas;
 • elektroninio pašto adresas;
 • mobilaus telefono numeris.
4. Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?
Galite būti visiškai tikri, kad jūsų asmens duomenis tvarkome tinkamai rūpindamiesi ir laikydamiesi galiojančių įstatymų. Mes kiek tai yra įmanoma maksimaliai saugome jūsų asmens duomenis, atsižvelgiant į turimas technologijas ir administratoriaus atliekamo duomenų tvarkymo pobūdį. Administratorius turi griežtas taisykles, pagal kurias nustatoma, kuris darbuotojas ar skyrius gali turėti teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir kuriuos asmens duomenis galima tvarkyti pagal administratoriaus vidaus taisykles. Tuo atveju, jei jūsų asmens duomenys yra perduodami už administratoriaus domeno ribų, mes užtikriname tinkamą jų saugumo apsaugą pagal atitinkamus teisinius reglamentus.
5. Kaip mes dalijamės jūsų asmens duomenimis ir kodėl?
Mes neperduodame jūsų asmens duomenų už administratoriaus ribų, nebent:
 • mes turime jūsų sutikimą;
 • sprendimą diktuoja teisės normos (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų prašymų atveju);
 • teisėti mūsų interesai suteikia tokią teisę (galimybę teikti nuolatines kokybiškas paslaugas, jų vertinimą ir tobulinimą mūsų verslo rėmuose);
 • vykdant dabartinę ir su ja susijusią veiklą, mums paslaugas teikia išoriniai procesoriai arba išorinis tarpininkas.
Mes taip pat perduodame jūsų asmens duomenis ne Europos Sąjungoje esančioms šalims, iš dalies Rusijai. Asmens duomenų gavėjas Rusijoje yra ribotos atsakomybės bendrovė „Tarptautinė kompanija „Siberian Health“ (Novosibirskas, Rusija). Šio gavėjo asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi pagal BDAR.
Jūsų asmens duomenų tvarkytojai, be tiesioginio administratoriaus, taip pat yra šios organizacijos:
Ribotos atsakomybės bendrovė „Tarptautinė kompanija „Siberian Health“ (Novosibirskas, Rusija).
6. Kokias teises turite į savo asmens duomenis?
Atsižvelgdami į tvarkomus jūsų asmens duomenis, turite šias teises, kurių galite reikalauti iš mūsų, veikiančių kaip administratorius:
 • teisė gauti patvirtinimą apie jūsų asmens duomenų (ne) tvarkymą ir prieigą prie asmens duomenų, kurie jums rūpi ir kuriuos mes tvarkome;
 • teisė taisyti ar papildyti savo asmens duomenis, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
 • teisę pašalinti ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, atsižvelgiant į teisinius reglamentus;
 • teisė pareikšti ieškinį dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę perduoti savo asmens duomenis kitam administratoriui.
Jei mes tvarkome bet kurį iš jūsų asmens duomenų remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti tokius asmens duomenis. Jūsų sutikimą labai lengva atšaukti: siųskite el. laišką tema „Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimas“ adresu praha@sibval.com.
Galite pasinaudoti visomis savo teisėmis siųsdami rašytinę paraišką el. paštu administratoriaus ar kontaktinio asmens adresu.
Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka įstatymų, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - tai yra Asmens duomenų apsaugos departamentas, esantis adresu
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
Įmonės kodas: 708 37 627
Svetainė: https://www.uoou.cz
7. Kur galima gauti daugiau informacijos?
Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su atsakingu asmeniu, kuris yra Sergejus Erushinas.
Adresas: Vojtěšská 212/8, Praha – Nové město, 110 00
Telefonas: +420 222 523 021
El. paštas: erushin@sibvaleo.com
Ateityje informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti keičiama atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ar veiklos poreikius. Mes pagal galimybes, pranešime apie bet kokius pakeitimus, o naujausią informaciją visada galite rasti mūsų svetainėje www.siberianhealth.com.
Praha, 24.05.2018
SIBERIAN HEALTH s.r.o.
Ar vis dar turite klausimų?
Jei turite klausimų apie aptarnavimą ir pristatymą, susisiekite su skambučių centru arba rašykite el. paštu.

[}item{]