Pravidla registrace

1. Spolupráce smluvních stran se uskutečňuje za účelem propagace, popularizace, zvýšení poptávky na produkci s obchodní značkou Siberian Wellness a zvýšení objemu prodeje této produkce na území toho státu, v němž byla tato smlouva uzavřena.

2. V rámci spolupráce zaručuje Siberian Wellness Konzultantovi:
 • prodej produkce náležité kvality;
 • možnost účastnit se informačních a školících akcí Siberian Wellness;
 • možnost získávání informací o produkci Siberian Wellness, o konaných akcích, započítávaných bonusech, Prémiovém plánu atd.
 • včasné zpracování operací týkajících se zboží a finančních operací, včetně výkazu nákupů uskutečněných Konzultantem;
 • včasné připočtení bonusů Konzultantovi;
 • včasnou výplatu prémií Konzultantovi, který je podnikatelem.
3. Konzultant Siberian Wellness je oprávněn nakupovat produkci Siberian Wellness a získávat bonusy za tyto nákupy; doporučovat produkci Siberian Wellness dalším osobám a získávat bonusy i za jejich nákupy; podávat informace dalším osobám - zejména informace o sortimentu, způsobech a výsledcích aplikace produktů Siberian Wellness; doporučovat dalším osobám, aby se stali Privilegovanými klienty nebo Konzultanty Siberian Wellness.

4. Konzultant Siberian Wellness, působící jako podnikatel, je navíc oprávněn prodávat produkci  Siberian Wellness dalším osobám s tím, že zároveň získává i bonusy za jejich nákupy a v případě, že své podnikání rozšíří o vybudování odbytové struktury, získává i odměnu v souladu s Prémiovým plánem Siberian Wellness.

5. Podmínky spolupráce Konzultanta se Siberian Wellness:
 • podpisem Registrační smlouvy Konzultant prohlašuje, že je oprávněn i schopen tuto smlouvu uzavřít;
 • Konzultant se zavazuje k dodržování Standardů spolupráce se Siberian Wellness obsahující Etický kodex a Pravidla spolupráce se Siberian Wellness;
 • Konzultant se stává nezávislým partnerem Siberian Wellness počínaje od okamžiku registrace jím podepsané smlouvy u Siberian Wellness;
 • *Konzultant není považován za spolupracující osobu v rámci zaměstnaneckého poměru u Siberian Wellness, není ani obchodním zástupcem této společnosti, ani jejím statutárním zástupcem, zplnomocněným zástupcem, příkazníkem, komisionářem nebo jinou osobou opravňující  zastupovat Společnost navenek;
 • Konzultant Siberian Wellness, který dosáhl hodnosti «Významný Konzultant», musí být registrován jako podnikatel v souladu se zákony státu, v němž realizuje svou podnikatelskou činnost;
 • Konzultant je plně odpovědný za dodržování zákonnosti (zákonů, vyhlášek, vládních nařízení a souvisejících zákonných opatření), platných na území státu, jehož je rezidentem; včetně včasné a úplné platby daní z jeho podnikatelské činnosti v souladu s daňovými zákony;
 • Siberian Wellness, její pobočky, zastoupení a další její organizační útvary nepřebírají žádnou odpovědnost za jednání/nečinnost Konzultanta;
 • Konzultant, jakož i jeho zástupci, nejsou oprávněni předkládat vůči Siberian Wellness, jejím pobočkám, zastoupením, sekcím nebo pracovníkům nároky a požadavky, související s nezávislou podnikatelskou činností Konzultanta;
 • Konzultant není oprávněn měnit produkci Siberian Wellness, ani její jedinečné balení, včetně změn označení nebo etiket produktů, nemá právo nabízet ji k prodeji pod jinými názvy, ani pod názvy jiné společnosti;
 • Konzultant není oprávněn vyrábět, označovat, nabízet, ať za úplatu, nebo zdarma, jakékoliv reklamní, informační a další materiály a/nebo dokumenty, v tištěné formě nebo v podobě audio a video materiálů nebo prostřednictvím elektronických nosičů předávané informace, vztahující se k Siberian Wellness, k její produkci a podnikání, aniž získá od Siberian Wellness písemné povolení souhlasu s formou a obsahem;
 • Konzultant je oprávněn informovat další osoby o produkci Siberian Wellness, o působení Siberian Wellness; přičemž používá tištěné materiály vydané Siberian Wellness, které jsou označeny poznámkou, že tyto tiskoviny jsou určeny právě pro stát, v němž Konzultant působí;
 • Konzultant nemá právo používat výrobní značky, obchodní značky, loga, firemní názvy, emblémy Siberian Wellness  jakož i další objekty duševního vlastnictví Siberian Wellness bez předběžného písemného souhlasu Siberian Wellness;
 • Konzultant má právo realizovat osobní prodej produkce Siberian Wellness klientům v tom případě, že je podnikatelem a jeho činnost není v rozporu se zákony státu, v němž Konzultant provozuje své podnikání;
 • Siberian Wellness nevyplácí Konzultantovi bonusy a prémie za pouhé uzavření smlouvy se Siberian Wellness a osobou, kterou Konzultant získal ke spolupráci, jestliže si tato osoba nebude pořizovat produkci Společnosti, doporučovat ji dalším osobám a získávat pro spolupráci další osoby;
 • K získání bonusů a prémií je nezbytné, aby si osoby, získané Konzultantem ke spolupráci se Siberian Wellness pořizovaly produkci Siberian Wellness a doporučovaly ji dalším osobám. Siberian Wellness neposkytuje Konzultantům bonusy ani jim nevyplácí prémie pouze za Konzultantem dodané osobní údaje dalších osob (příjmení, jméno, telefon, adresa, e-mail);
 • Konzultant není oprávněn podávat vyjádření nebo vydávat potvrzení o léčebných nebo hojivých vlastnostech produkce Siberian Wellness ani o příjmech, vyplývajících ze spolupráce se Siberian Wellness, jestliže tyto údaje nejsou uvedeny v dokumentech nebo materiálech, vydávaných a distribuovaných Siberian Wellness s uvedením skutečnosti, že tyto tiskoviny jsou určeny právě pro stát, v němž Konzultant působí;
 • Konzultant samostatně a úplně odpovídá za svou činnost vůči třetím osobám a vůči orgánům státní moci a státní správy; za veškerá osobní prohlášení a ujištění o léčebných nebo hojivých vlastnostech zboží, uváděných na trh Siberian Wellness, za svá vyjádření ohledně příjmu, který získává díky spolupráci se Siberian Wellness, včetně těch, které nejsou uvedeny v dokumentech a materiálech, vydávaných a distribuovaných Siberian Wellness;
 • Pokud Konzultant zakoupí v Siberian Wellness nebo realizuje jiné osobě nekvalitní produkci, kterou zakoupil v Siberian Wellness, je oprávněn tuto Siberian Wellness vrátit a to ve lhůtě stanovené doby její použitelnosti a obdržet náhradou podobnou produkci v náležité kvalitě. Konzultant je povinen vrátit klientovi cenu realizované nekvalitní produkce;
 • Konzultant není oprávněn v rámci spolupráce se Siberian Wellness k podnikání v těch státech, pro které nemá od Siberian Wellness udělen souhlas s podnikáním nebo tam, kde dosud nebylo oficiálně zahájeno působení Siberian Wellness; včetně vytváření webových stránek na Internetu;
 • Konzultantovi v pozici, odpovídající hodnosti «Významný konzultant» a vyšší se zakazuje spolupráce s jinými společnostmi, které působí na bázi síťového marketingu a víceúrovňového prodeje;
 • Konzultantům libovolné hodnosti není dovoleno využívat kontakty klientů Siberian Wellness za účelem propagace zboží jiných společností;
 • Konzultant odpovídá za školení a podporu jím osobně přizvaných osob, včetně osob, jimž je Mentorem.
6. Konzultant není povinen v rámci své spolupráce se Siberian Wellness:
6.1. Pořizovat jakékoliv určené množství produkce Siberian Wellness. Avšak objem produkce, který Konzultant pořídí osobně a/nebo prostřednictvím získaných osob, ovlivňuje jeho hodnost v Siberian Wellness.
6.2. Udržovat jakoukoliv určenou zásobu zboží.
6.3. Pořizovat jakýkoliv «balíček» za účelem vstupu do podnikání, s výjimkou registračního kompletu Siberian Wellness.
6.4. Nakupovat literaturu, audio, video a multimediální produkci Siberian Wellness nebo jiné materiály, účastnit se jakýchkoliv akcí a programů Siberian Wellness.
6.5. Pořizovat vstupenky a/nebo se účastnit schůzek, školení, podnikatelských seminářů nebo jiných akcí Siberian Wellness.
6.6. Zapojovat do spolupráce se Siberian Wellness předem stanovený počet dalších osob.

7. Siberian Wellness si vyhrazuje právo měnit ceny zboží, bodové hodnocení zboží, poskytovat slevy na zboží, pořádat akce, měnit sortiment zboží a podmínky placení za zboží.  O uvedených změnách a pořádaných akcích Siberian Wellness informuje Konzultanta způsobem uvedeným v bodě 12 smlouvy. Daná informace je též k dispozici Konzultantům ve Střediscích služeb Siberian Wellness. Siberian Wellness nekompenzuje Konzultantům ztráty, které je postihnou v případě výše uvedených změn, též i v případě, že bude chybět zboží v pobočkách, zastoupeních, sekcích Siberian Wellness.

8. Tato smlouva je vyhotovena v souladu se zákony státu, v němž je smlouva uzavírána.

9. Podpis Konzultanta na Registrační smlouvě potvrzuje pravdivost osobních údajů, které o sobě uvedl. V případě, že Siberian Wellness zjistí, že údaje, poskytnuté Konzultantem, jsou lživé nebo zfalšované, má Siberian Wellness právo tuto smlouvu jednostranně vypovědět.

10. Podpisem Konzultanta na Registrační smlouvě dává Konzultant souhlas se zasíláním informačních a reklamních sdělení Siberian Wellness na e-mailovou adresu jím uvedenou. Podpisem Registrační smlouvy Konzultant poskytuje souhlas s uvedením svých osobních údajů, s umístěním svého portrétu v reklamních a informačních publikacích  Siberian Wellness a na webu Siberian Wellness.

11. Podpisem této smlouvy Konzultant poskytuje souhlas s uvedením svých osobních údajů, s umístěním svého portrétu v reklamních a informačních publikacích  Siberian Wellness a na webu Siberian Wellness.

12. Svým podpisem na Registrační smlouvě Konzultant potvrzuje, že se seznámil se Standardy spolupráce se Siberian Wellness (Etickým kodexem, Pravidly spolupráce se Siberian Wellness) a zavazuje se, že se těmito dokumenty během své činnosti bude řídit.

13. Konzultantovi je známo, že v případě, kdy dojde z jeho strany k jakémukoliv porušení Registrační smlouvy včetně těchto smluvních podmínek, Standardů spolupráce se Siberian Wellness (Etického kodexu, Pravidel spolupráce se Siberian Wellness), má Siberian Wellness právo jednostranně tuto smlouvu vypovědět.

14. Siberian Wellness má právo jednostranně měnit Standardy spolupráce se Siberian Wellness (Etický kodex, Pravidla spolupráce se Siberian Wellness), Prémiový plán Siberian Wellness a další dokumenty Siberian Wellness. Siberian Wellness informace o zmíněných případných změnách, jakož i o pořádaných akcích publikuje v tiskovinách vydávaných společností, na webu a též vyrozumí Konzultanta informačním dopisem, zaslaným na e-mailovou adresu, uvedenou Konzultantem při registraci u Siberian Wellness.
Veškeré změny vstupují v platnost od data, uvedeného v informaci, publikované v tiskovinách, na webu a v informačním dopise Konzultantovi.  V případě změny e-mailové adresy Konzultanta je tento povinen tuto změnu provést i v BackOffice, v sekci «Můj profil». V opačném případě budou informační dopisy, zaslané Siberian Wellness na prvotní e-mailovou adresu Konzultanta považovány za odeslané na správnou adresu a Konzultant bude považován za informovaného o všech změnách.

15. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem registrace u Siberian Wellness a je platná do okamžiku jejího zániku zrušením, výpovědí, nebo vzájemnou dohodou. Důvody, způsoby a důsledek zániku Registrační smlouvy jsou uvedeny ve Standardech spolupráce v části Pravidla spolupráce se Siberian Wellness.

16. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních stejné právní síly; po jednom vyhotovení pro každou ze smluvních stran.
Konzultant i Siberian Wellness jsou si vědomi, že Registrační Smlouva včetně Smluvních podmínek je určena pro budování dlouhodobých vztahů a vzájemně výhodnou spolupráci. Dodržování Standardů spolupráce se Siberian Wellness a podmínek Smlouvy je základem pro realizaci všech příležitostí, které Siberian Wellness poskytuje!
Stále máte otázky?
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně služeb a dopravy, kontaktujte call centrum nebo napište na e-mail

[}item{]